PRIVACY POLICY GDPR (NL: AVG)

Nederlands (Dutch):

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Privacy Statement

VIParts
___________________________________

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van VIParts of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:        R.T.W. van Gestel
Onderneming:      VIParts
Bezoekadres:       Produktieweg 1 (#71)
                             6045 JC Roermond
                             Nederland
E-mail:                  info@viparts.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 2949 1410
KvK-nummer:       64938603

VIParts is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. VIParts is verantwoordelijke in de zin van de AVG. VIParts is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens VIParts, waaronder https://www.viparts.nl.

VIParts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door VIParts opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VIParts. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VIParts om de overeenkomst uit te voeren.

VIParts gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt VIParts altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door VIParts worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer, e-mailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt VIParts altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@viparts.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan VIParts gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor VIParts, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.
Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@viparts.nl.

Het staat VIParts vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VIParts ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van VIParts. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van VIParts. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VIParts.

 

 

 

English:

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Privacy Statement

VIParts
___________________________________

 

Personal data will be stored at any given time only if you receive a product and/or service from VIParts or in case you have given your explicit consent. Personal data will be stored by:

Entrepreneur:                                      R.T.W. van Gestel
Business name:                                  VIParts
Office address:                                    Produktieweg 1 (#71)
                                                            NL-6045 JC Roermond
                                                            The Netherlands
Email:                                                  info@viparts.nl
Telephone number:                             +31 (0) 6 2949 1410
Chamber of Commerce Registration: 64938603

VIParts is bound by the General Data Protection Regulation (GDPR), keeping costumer administration and data management for analysis and marketing purposes. VIParts has the duty to carry out its responsibilities under the GDPR. VIParts is responsible for all data processing on behalf of VIParts, which includes https://www.viparts.nl.

VIParts collects and processes personal data for costumers administration, the general implementation of the agreement, the collection of payments, the website, personal marketing and to comply with legal obligations.

The personal data collected by VIParts will serve mainly to comply with the agreement relating to the provision of a product and/or service by VIParts. If this data is not provided, VIParts is unable to fulfil its contractual obligations.

VIParts handles your personal data with utmost care and does everything reasonably possible to store you data in a safe manner. Possible data breaches will be reported to both the Dutch “Data Protection Authority (DPA)” and those whose personal data may have been compromised. In the event of a data breach, VIParts will always take appropriate measures to safeguard the integrity of the website.

If you feel that your personal information is used, gained, saved and/or obtained incorrectly, and it is despite numerous requests impossible to delete your information, you can submit a complaint at the Dutch DPA at any time.

VIParts stores the following types of your personal data:

- to implement the agreement for the provided product: your name, address, postal code, city, order number, bank/credit card information, telephone number and email address;
- to pay and handle invoices: your name, address, postal code, city, order number, telephone number and/or email address;
- to request a quotation: your name, address, postal code, city, telephone number and/or email address;
- to handle complaints and questions: your name, email address and/or telephone number.

Personal data is never stored for a longer period than is strictly necessary and can be viewed, altered and removed by you at any time. When using pictures or other images showing natural people, VIParts will always first ask permission of the person whose picture or image will be used. Viewing, altering and removing (including the right to be permanently removed), and withdrawing your consent can be effected by means of a clear statement addressed to info@viparts.nl.

We will remover your personal data:

- in relation to the implementation of the agreement: 5 years after termination of the agreement for possible future agreements, unless you have explicitly given permission to store the personal data for a longer period or if the data must be kept for a longer period due to legal regulation or provision;
- in relation to payment and handling invoices: 7 years after paying the relevant invoice, in order to fulfil the legal obligation of the Dutch Tax Authorities;
- in relation to the request for a quotation: 60 days after sending the obligation-free quotation;
- in relation to handling complaints and questions: after satisfactory resolution of the complaint.

To comply in accordance with the agreement, VIParts is able to employ a number of external parties whom may also have access to your data . In any case these parties will only store your data for the amount of time required to perform their work. This personal data will under no circumstances be used for any purposes other than the work performed on behalf of VIParts, unless the people who are involved explicitly have been asked for permission. All external transfers of personal data are subject to data processing agreements.

For the collection of invoices VIParts uses a payment provider. Personal data, insofar as it is required for collecting the invoices, will be made available to the payment provider.

For the processing of payments VIParts uses an accountant. Personal data, insofar as it is required for processing the payments, will be made available to the accountant.

Finally, VIParts has made Processor Agreements with external party (parties) for the implementation of the agreement. Explicit permission is always requested of you, when its required for the execution of the agreement to process special personal data.

In case you wish to receive more information about which data is used by the external parties, you can send an email to info@viparts.nl.

VIParts is at liberty to compile a blacklist in relation to personal data of people who have committed a serious infringement of the trust invested in them by VIParts. The blacklist will be retained indefinitely and access will only be given to a very limited group of employees of VIParts. The blacklist will be stored, also for future deals of VIParts. People who fail to meet payments despite repeatedly requested, will be included on the blacklist.